بسم الله الرحمن الرحیم
مستند معبر – ویژه اربعین حسینی
محصول مرکز مستند حوزۀ هنری