بسم الله الرحمن الرحیم

به روزرسانی تاریخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۳

راهنمای نویسندگان

  • رویکرد مقالات: مقاله باید در حوزه‌های مرتبط با کلاس‌های برگزار شده در مرکز آموزش تخصصی هنر اسلامی باشد. همچنین مقالۀ ارسالی باید با موضوعات و چشم‌انداز سایت پژوهشی هنر ولایی منطبق باشد؛ در غیر این صورت فارغ از کیفیت محتوای مقاله در بررسی اولیه رد خواهد شد.

مقاله‌های قابل پذیرش شامل موارد زیر است :

۱– مقاله‌های اصیل پژوهشی یا تألیفی: این نوع مقاله گزارشی از مطالعات تحقیقی اصیل نویسندگان مقاله است. متن کاملا تالیفی است به این معنا که نویسنده اگرچه نگاهی به مطالعات و تحقیقات پیشین داشته و در متن خود به آن‌ها استناد کرده است (زیاد بودن اَسناد به قوت کار می‌افزاید ولی استناد به یک سند نباید نامتناسب با حجم متن باشد) اما حرف تازه‌ و بدون سابقۀ انتشار در موضوع مورد بررسی ارائه کرده است.

۱-۱- حرف نو از خود نویسنده باشد.

۱-۲- حرف نو از آن دیگر افراد باشد.

۲- مقالات مروری: این نوع مقاله‌ها در بر گیرنده مطالعات انجام شده با نگاهی جدید است.

۲-۱- مطالب جمع‌آوری شده با نوشتار و تحلیل جدید ارائه شده باشد.

۲-۲- مطالب جمع‌آوری شده با نوشتار جدید ارائه شده باشد.

۲-۳- مطالب جمع‌آوری شده تنها با چینش جدید ارائه شده باشد.

* حداکثر میزان قابل قبول نقل قول مستقیم از منابع و ارائه اصل اسناد ۱۵% است.

  • ساختار مقالات

عنوان مقاله باید کوتـاه باشـد و توصـیف‌کننـده محتوا و بیان‌کننده هـدف اصـلی تحقیق باشد. عنـــوان مقالـــه بایـــد معـــرف شاخص‌ها، متغیرها یا مهم‌تـرین یافته‌های تحقیق باشد. از کلماتی ماننـد (بررسی…، نتیجه…، روش‌های…) در عنوان استفاده نشود.

۲-۱- صفحه عنوان

عنوان کامل مقاله، نام کامل نویسندگان، شماره تماس و پست الکترونیکی نویسنده رابط درج شود.

۲-۲- چکیده

چکیده باید معرف کلیـت مقالـه باشد. به‌طوری‌کـه انگیزه تحقیق، موضوع، پرسـش اصلی و روش و مهم‌ترین نتـایج و میزان اهمیت کار انجام شـده را در خود جای داده باشد. تعــداد کلمــات در چکیــده بــین ۲۰۰ تــا ۲۵۰ کلمــه باشد و از حداکثر مذکور بیشتر نشود. به جای کلماتی مانند «ایـن پــژوهش» و «ایــن تحقیــق» از واژه ایــن مقاله استفاده کنید. ترجیحاً نباید حروف اختصاری و پاورقی در چکیده استفاده شود.

۲-۳- کلیدواژه‌ها

کلیدواژه‌ها بین ۳ تا ۵ واژه باشد. کلیدواژه‌ها غیر از واژه‌هایی باشد که در عنوان مقاله استفاده شده است.

ترجیحاً از حروف اختصاری استفاده نشود.

۲-۴- مقدمه

در ابتدای مقدمه به شرح و بیان مساله پژوهش بپردازید.

سپس اهمیت و ارزش موضوع و اهداف خود را شرح دهید.

در نهایت توضیح دهید خواننده در مقاله با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد.

۲-۵- پیشینه

مطالعاتی که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر انجام شده معرفی و تعاریف، مفاهیم و تحلیل‌های به کار رفته در مقاله بر اساس مطالعات معتبر قبلی مطرح شود و در مورد آن‌ها توضیح کاملی ارائه کند. لازم است نویسنده توضیح دهد که منابع مورد استفاده‌اش مورد وثوق کدام جریانات فکری است؟ تا چه حد؟

در مقالات مروری تعداد منابع و اعتبار منابع بسیار مهم است.

۲-۶- متن اصلی

۲-۷- نتیجه گیری

نتیجه معقول، مستدل و بدون تعصب و سوگیری غیرمنصفانۀ نویسنده در این بخش ارائه می‌شود. همچنین راهبرد یا پیشنهادی برای تحقیقات بعدی می‌تواند به غنای این بخش کمک کند.

فهرست منابع

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب بر اساس منابع فارسی و لاتین مرتب کنید.

الف) کتاب: نام‌خانوادگی، نام، نام کتاب (ایتالیک)، جلد چندم (ج ۲)، نام و نام خانوادگی مترجم (ترجمۀ …)، چاپ چندم (چ سوم)، محل نشر، نام ناشر، تاریخ نشر.

ب) مقاله: نام‌خانوادگی، نام، «نام مقاله» (غیر ایتالیک و درون گیومه)، (اگر مترجم داشت) نام و نام خانوادگی مترجم (ترجمۀ …)، نام مجله، شماره مجلد (شم ۲۴)، تاریخ نشر (تابستان ۱۳۹۶ یا مهر ۱۳۹۶ یا ۲۰ فروردین ۱۳۹۶).

گونه و اندازه قلم

برای نگارش متن مقاله، از قلم IRZar اندازۀ ۱۴، برای ثبت پاورقی از قلم IRZar اندازۀ ۹، نگارش سرعنوان اول از اندازۀ ۱۸ پررنگ، سرعنوان دوم اندازۀ ۱۶ پررنگ و سر عنوان سوم اندازۀ ۱۴ پررنگ استفاده کنید.

تعهدنامه

نویسنده باید تعهدی (دستخط با امضا)، با مضمون اینکه مقاله را برای جایی دیگر نفرستاده و حق تألیف مقاله را به سایت پژوهشی هنرولایی واگذار می‌کند، همراه مقاله به صورت اسکن شده ارائه دهد.

داخل متن مقاله به شیوۀ زیر به پاورقی ارجاع داده شود

پاورقی:

  • پاورقی استاندارد کتاب: نام‌خانوادگی، نام، نام کتاب (ایتالیک)، جلد چندم (ج ۲)، نام و نام خانوادگی مترجم (ترجمهٔ …)، چاپ چندم (چ سوم)، محل نشر، نام ناشر، تاریخ نشر، صفحه.
  • پاورقی استاندارد مقاله: نام‌خانوادگی، نام، «نام مقاله» (غیر ایتالیک و درون گیومه)، (اگر مترجم داشت) نام و نام خانوادگی مترجم (ترجمهٔ …)، نام مجله، شماره مجلد (شم ۲۴)، تاریخ نشر (تابستان ۱۳۹۶ یا مهر ۱۳۹۶ یا ۲۰ فروردین ۱۳۹۶)، صفحه.
  • اگر به یک کتاب بیش از یک بار ارجاع داده شود: در مراتب بعدی:

الف) اگر از آن نویسنده فقط یک کتاب مورد ارجاع قرار گرفته باشد: نام خانوادگی، نام، صفحه.

ب) اگر چند کتاب از آن نویسنده مورد ارجاع قرار گرفته باشد: نام خانوادگی، نام، اسم کتاب، صفحه.

  • دایره‌المعارف‌ها و فرهنگ‌ها مانند سایر کتاب‌ها سند می‌خورد با این تفاوت که شماره صفحه لازم ندارد و ذیل مدخل می‌آید.
  • لغت‌نامه‌ها مانند سایر کتاب‌ها سند می‌خورد با این تفاوت که شماره جلد و صفحه لازم ندارد و ذیل واژه می‌آید.
  • شیوه ارجاع به کتاب‌های حدیث: اسم کتاب، نام و نام خانوادگی گردآورنده، جلد چندم(ج ۲)، ترجمهٔ (نام و نام خانوادگی)، چاپ چندم(چ سوم)، محل نشر، نام ناشر، تاریخ نشر، صفحه.