نشانی:‌ ایران، تهران، خیابان سمیه، شماره ۲۵۳، حوزه هنری – صندوق پستی: ۱۶۷۷-۱۵۸۱۵
شماره حوزه: ۹۸۲۱۹۱۰۸۸۰۰۰+  شماره معاونت: ۹۸۲۱۹۱۰۸۸۱۴۱+  شماره دورنگار: ۹۸۲۱۸۸۹۱۸۲۹۸+ – رایانامه: edu@honarevelaee.ir

Hoze Honari, NO:253, Somayeh Street, Tehran, Iran – P.O.Box: 15815-1677
Phone Number: +982191088141 – Fax: +98 21 88918298 – Email: edu@honarevelaee.ir