به میزبانی دکتر مجید شاه‌حسینی.

با حضور استاد شهریار بحرانی و استاد عبدالحمید قدیریان.