بسم الله الرحمن الرحیم

خون… روی کاشی‌های آبی…خون
خون…دیده آیینه‌ها گلگون
سرخ…می‌درخشد آفتابی سرخ
سرخ…رنگ کاشی‌های آبی سرخ
خون…گوشه گوشه اشک و آتش…خون
حوض مسجد…موج موجش…خون
اسم آزادی…می‌رسد با حکم تیر از راه
شب هنگام
می‌نهد تاریخ را بر سینه دیوار
روبروی جوخه اعدام
خون…گوشه گوشه اشک و آتش…خون
شب…دیده دریا و هامون…خون
پایمال چکمه طوفان…غنچه‌های چادر مادر
آه…
بال خونین کبوتر‌ها…پرستو‌ها
آه…آهو‌ها
آه…آهو‌ها

چکمه و غنچه، دکتر محمد مهدی سیار