بسم الله الرحمن الحیم

به اطلاع هنرجویان عزیز می‌رساند نتایج آزمون فیلمنامه نویسی بر اساس توضیحات زیر اعلام می‌گردد.

در این آزمون برای سنجش میزان دانش و علاقه هنرجو نسبت به ادبیات و سینما (فیلمنامه) و همچنین توانایی قصه گویی،۱۰ شاخص با ضرایب امتیازی متفاوت طراحی شد که مجموع این شاخص‌ها در دو شاخص کلی؛ دانش و علاقه (دارای ۹ امتیاز) و استعداد قصه گویی (دارای ۱۳ امتیاز) در نظر گرفته شده است. با عنایت به ظرفیت اعلامی پیش از دوره، ۳۳ نفر ابتدایی لیست که مجموع امتیازات بالاتری کسب کرده‌ اند وارد دوره می‌شوند. اما در صورتی که از بین این هنرجویان افرادی دچار مشکلات شخصی بوده و نتوانند در دوره ثبت نام کنند و یا همزمان در دوره دیگری (کارگردانی ، انیمیشن و …) حضور داشته باشند، از این دوره حذف و نفرات بعدی جایگزین خواهند شد. در خصوص نفرات بعدی نیز این نکته حائز اهمیت است که امتیاز استعداد قصه گویی در اولویت است.

ردیف کد هنرجویی دانش و علاقه
از ۹ امتیاز
استعداد قصه گویی
از ۱۳ امتیاز
مجموع
از ۲۲ امتیاز
۱ ۱۱۹۵۰۸۰۶۹۵ ۹ ۱۱.۵ ۲۰.۵
۲ ۱۲۹۲۱۱۰۷۱۹ ۸ ۱۲ ۲۰
۳ ۲۱۹۴۰۵۰۶۱۶ ۶.۲۵ ۱۳ ۱۹.۲۵
۴ ۱۱۹۸۱۰۱۰۰۱ ۶.۲۵ ۱۳ ۱۹.۲۵
۵ ۱۲۹۲۰۷۰۶۴۸ ۷.۵ ۱۱.۵ ۱۹
۶ ۱۱۹۷۰۵۰۹۴۰ ۸ ۱۱ ۱۹
۷ ۱۲۹۵۱۰۳۲۱ ۹ ۱۰ ۱۹
۸ ۱۲۹۵۰۳۱۰۹۹ ۹ ۱۰ ۱۹
۹ ۱۱۹۵۱۲۰۷۷۸ ۹ ۱۰ ۱۹
۱۰ ۱۲۹۰۰۹۰۴۱۱ ۷.۵ ۱۱ ۱۸.۵
۱۱ ۱۱۹۳۰۳۰۴۰۶ ۷.۵ ۱۱ ۱۸.۵
۱۲ ۱۱۹۸۰۹۰۹۹۲ ۷.۵ ۱۱ ۱۸.۵
۱۳ ۱۱۹۷۰۵۰۹۴۵ ۷.۵ ۱۱ ۱۸.۵
۱۴ ۱۱۹۳۰۵۰۴۴۱ ۸ ۱۰ ۱۸
۱۵ ۱۲۹۴۱۲۱۰۷۵ ۸ ۱۰ ۱۸
۱۶ ۱۲۹۱۰۹۰۵۳۱ ۹ ۹ ۱۸
۱۷ ۱۲۹۴۰۲۱۰۲۴ ۹ ۹ ۱۸
۱۸ ۱۲۹۴۰۴۱۰۴۶ ۹ ۹ ۱۸
۱۹ ۱۲۹۹۰۲۱۷۱۲ ۹ ۹ ۱۸
۲۰ ۲۱۹۸۰۸۰۸۶۹ ۵.۷۵ ۱۲ ۱۷.۷۵
۲۱ ۱۲۹۷۰۲۱۴۶۴ ۷.۷۵ ۱۰ ۱۷.۷۵
۲۲ ۱۲۹۴۰۴۱۰۵۲ ۸.۲۵ ۹.۵ ۱۷.۷۵
۲۳ ۱۱۹۷۰۲۰۸۴۱ ۷ ۱۰.۵ ۱۷.۷۵
۲۴ ۱۲۹۲۱۱۰۷۳۸ ۸.۵ ۹ ۱۷.۷۵
۲۵ ۲۱۹۱۰۳۰۱۷۹ ۸.۵ ۹ ۱۷.۷۵
۲۶ ۱۱۹۷۰۴۰۹۰۹ ۶.۷۵ ۱۰.۵ ۱۷.۲۵
۲۷ ۱۱۹۰۰۳۰۰۱۶ ۶ ۱۱ ۱۷
۲۸ ۱۲۹۷۰۱۱۴۶۲ ۶ ۱۱ ۱۷
۲۹ ۱۱۹۴۰۵۰۵۹۹ ۷ ۱۰ ۱۷
۳۰ ۱۲۹۷۰۱۱۴۶۰ ۷.۵ ۹.۵ ۱۷
۳۱ ۱۱۹۳۰۳۰۴۰۷ ۸ ۹ ۱۷
۳۲ ۱۲۹۰۱۰۰۱۴۱ ۹ ۸ ۱۷
۳۳ ۲۱۹۳۰۵۰۴۸۶ ۹ ۸ ۱۷
۳۵ ۱۲۹۲۰۹۰۶۷۹ ۵.۵ ۱۱ ۱۶.۵
۴۳ ۱۲۹۲۰۸۰۶۶۷ ۷.۵ ۹ ۱۶.۵
۴۴ ۱۱۹۲۱۲۰۳۸۶ ۷.۵ ۹ ۱۶.۵
۵۳ ۱۱۹۶۰۵۰۷۹۳ ۸ ۸.۵ ۱۶.۵
۶۶ ۱۲۹۹۰۲۱۷۰۱۰ ۹ ۸ ۱۶.۵
۶۷ ۱۱۹۷۰۲۰۸۵۷ ۸.۷۵ ۷.۵ ۱۶.۲۵
۳۶ ۱۱۹۹۰۲۱۰۲۷ ۵ ۱۱ ۱۶
۳۸ ۱۱۹۳۰۵۰۴۳۴ ۶ ۱۰ ۱۶
۳۹ ۱۲۹۳۰۳۰۷۸۱ ۶ ۱۰ ۱۶
۴۲ ۱۲۹۸۰۹۱۶۷۳ ۶.۵ ۹.۵ ۱۶
۴۵ ۱۲۹۷۰۳۱۵۲۱ ۷ ۹ ۱۶
۴۶ ۲۱۹۵۰۵۰۶۵۲ ۷ ۹ ۱۶
۴۷ ۲۱۹۷۰۵۰۸۴۸ ۷ ۹ ۱۶
۶۸ ۱۲۹۴۰۲۱۰۰۶ ۸.۵ ۷.۵ ۱۶
۷۱ ۱۲۹۹۰۳۱۷۶۲ ۹ ۷ ۱۶
۷۲ ۱۲۹۱۰۹۰۵۳۷ ۹ ۷ ۱۶
۵۶ ۱۲۹۹۰۳۱۷۵۶ ۷.۷۵ ۸ ۱۵.۷۵
۴۰ ۱۲۹۳۱۲۰۹۵۳ ۵.۵ ۱۰ ۱۵.۵
۴۸ ۷۱۰۰۰۱۰۰۰۱ ۶.۵ ۹ ۱۵.۵
۴۹ ۱۱۹۰۱۱۰۰۹۷ ۶.۵ ۹ ۱۵.۵
۵۰ ۱۲۹۹۰۴۱۷۷۴ ۶.۵ ۹ ۱۵.۵
۵۷ ۱۱۹۷۰۲۰۸۶۶ ۷.۵ ۸ ۱۵.۵
۵۸ ۱۱۹۶۱۲۰۸۲۲ ۷.۵ ۸ ۱۵.۵
۸۱ ۱۲۹۷۰۴۱۵۶۳ ۹ ۶.۵ ۱۵.۵
۵۱ ۱۱۹۷۰۱۰۸۳۰ ۶ ۹ ۱۵
۵۹ ۲۱۹۱۰۶۰۲۱۱ ۷ ۸ ۱۵
۷۳ ۱۲۹۵۰۸۱۲۳۸ ۸ ۷ ۱۵
۸۶ ۱۱۹۷۰۲۰۸۴۵ ۹ ۶ ۱۵
۸۷ ۱۲۹۶۰۵۱۳۹۵ ۹ ۶ ۱۵
۵۴ ۱۲۹۱۰۲۰۲۹۹ ۶ ۸.۵ ۱۴.۵
۷۴ ۱۱۹۸۱۰۰۹۹۹ ۷.۵ ۷ ۱۴.۵
۷۵ ۱۱۹۷۰۲۰۸۴۹ ۷.۵ ۷ ۱۴.۵
۸۸ ۱۱۹۸۱۱۱۰۰۴ ۸.۵ ۶ ۱۴.۵
۶۰ ۱۲۹۵۰۶۱۱۷۳ ۶.۲۵ ۸ ۱۴.۲۵
۷۶ ۱۱۹۹۰۲۱۰۱۲ ۷ ۷ ۱۴
۸۲ ۲۱۹۹۰۲۰۹۰۵ ۷.۵ ۶.۵ ۱۴
۸۳ ۱۲۹۲۱۱۰۷۱۷ ۷.۵ ۶.۵ ۱۴
۸۹ ۱۲۹۴۰۱۰۹۷۶ ۸ ۶ ۱۴
۹۰ ۱۲۹۲۰۲۰۵۷۷ ۸ ۶ ۱۴
۹۱ ۱۲۹۴۰۱۰۹۷۵ ۸ ۶ ۱۴
۹۹ ۱۱۹۹۰۵۱۰۹۴ ۸.۵ ۵.۵ ۱۴
۳۴ ۱۱۹۵۰۷۰۶۷۷ ۲ ۱۱.۵ ۱۳.۵
۳۷ ۱۲۹۸۰۶۱۶۴۵ ۲.۵ ۱۱ ۱۳.۵
۶۱ ۱۲۹۵۰۸۱۲۴۸ ۵.۵ ۸ ۱۳.۵
۶۲ ۲۱۹۷۰۳۰۸۰۷ ۵.۵ ۸ ۱۳.۵
۸۴ ۱۲۹۸۰۹۱۶۷۵ ۷ ۶.۵ ۱۳.۵
۹۲ ۱۲۹۲۱۱۰۷۲۱ ۷.۵ ۶ ۱۳.۵
۱۰۰ ۲۱۹۹۰۳۰۹۴۱ ۸ ۵.۵ ۱۳.۵
۱۰۱ ۱۱۹۷۰۱۰۸۲۹ ۸ ۵.۵ ۱۳.۵
۱۰۴ ۱۱۹۱۰۵۰۱۶۴ ۹ ۴.۵ ۱۳.۵
۵۲ ۱۱۹۹۰۳۱۰۵۳ ۴.۲۵ ۹ ۱۳.۲۵
۷۷ ۱۱۹۹۰۴۱۰۸۰ ۶.۲۵ ۷ ۱۳.۲۵
۶۳ ۱۱۹۵۰۶۰۶۵۴ ۵ ۸ ۱۳
۶۴ ۱۲۹۴۰۲۱۰۱۵ ۵ ۸ ۱۳
۷۸ ۲۱۹۷۰۵۰۸۴۰ ۶ ۷ ۱۳
۹۳ ۱۱۹۷۰۲۰۸۶۷ ۷ ۶ ۱۳
۷۹ ۱۲۹۵۰۹۱۲۷۴ ۵.۷۵ ۷ ۱۲.۷۵
۸۰ ۱۲۹۳۰۵۰۸۱۹ ۵.۷۵ ۷ ۱۲.۷۵
۹۴ ۱۲۹۷۰۳۱۵۲۷ ۶.۷۵ ۶ ۱۲.۷۵
۹۵ ۱۲۹۸۰۸۱۶۵۶ ۶.۵ ۶ ۱۲.۵
۴۱ ۱۱۹۸۱۱۱۰۰۹ ۲ ۱۰ ۱۲
۹۶ ۲۱۹۷۰۵۰۸۴۹ ۶ ۶ ۱۲
۱۰۲ ۱۱۹۸۱۱۱۰۰۶ ۶.۵ ۵.۵ ۱۲
۶۹ ۱۱۹۲۱۱۰۳۸۲ ۴ ۷.۵ ۱۱.۵
۸۵ ۱۱۹۹۰۲۱۰۳۰ ۵ ۶.۵ ۱۱.۵
۶۵ ۲۱۹۹۰۳۰۹۴۰ ۳.۲۵ ۸ ۱۱.۲۵
۹۷ ۲۱۹۸۰۹۰۸۷۸ ۵ ۶ ۱۱
۱۰۵ ۲۱۹۴۰۴۰۶۰۰ ۵ ۴.۵ ۹.۵
۹۸ ۱۲۹۳۰۶۰۸۴۱ ۲.۵ ۶ ۸.۵
۱۰۶ ۱۱۹۵۱۰۰۷۵۰ ۷.۵ ۱ ۸.۵
۱۰۷ ۱۲۹۷۰۵۱۶۲۳ ۸ ۸
۱۰۸ ۱۱۹۳۰۹۰۵۰۱ ۲.۲۵ ۵ ۷.۲۵
۱۰۳ ۱۱۹۲۱۱۰۳۵۹ ۱.۵ ۵.۵ ۷
۱۰۹ ۱۲۹۹۰۴۱۷۸۸ ۷ ۷
۱۱۰ ۱۱۹۷۰۳۰۸۸۸ ۷ ۷
۵۵ ۱۱۹۴۰۴۰۵۸۹ ۸.۷۵ ۸