بسمه‌تعالی

⚠️ اطلاعیه بسیار مهم ⚠️
با توجه به شرایط تحریمی و مسائلی که برای دامنۀ honarevelaee.com پیش آمده است، تمام مطالب و خدمات سایت هنر ولایی به نشانی honarevelaee.ir منتقل شده است.

👈 توجه داشته باشید که تمام ایمیل‌های سایت نیز به این نشانی منتقل شده‌اند. به عنوان مثال به جای arbaeen@honarevelaee.com باید از arbaeen@honarevelaee.ir استفاده کنید.

✅ تمامی مقصد‌های نشانی‌های کوتاهی که با hvsl شروع می‌شدند اصلاح شده و قابل استفاده‌اند. به عنوان مثال اگر پیش از این hvsl.ir/160 به کلاس مجازی منطق ارجاع می‌داد، همچنان به کلاس منطق (با پسوند .ir) ارجاع می‌دهد.

☝️ با توجه به این تغییرات گسترده، لطفا اشکالات احتمالی را از طریق پشتیبانی داخل سایت گزارش کنید.

🙏 صبوری شما را شاکریم.